ตารางหลักสูตรฝึกอบรม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประเภท In-house

Course ITหมวดหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

รหัสหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา    หมายเหตุ
CA01-1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน 12 ชม.    
CA02-1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร 12 ชม.    
CA03-1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค 12 ชม.    
CA04-1 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) 12 ชม.    
         

หมายเหตุ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: สายด่วน 087-841-3399, ไลน์ไอดี: honor.training

quotation 31

**************************************

หมวดหลักสูตร บริหารงานความปลอดภัยและสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานทุกระดับ

 รหัสหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา    หมายเหตุ
CB01-1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างใหม่ 6 ชม.    
CB02-1 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) 6 ชม.    
         

หมายเหตุ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: สายด่วน 087-841-3399, ไลน์ไอดี: honor.training

quotation 31**************************************

หมวดหลักสูตร ปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานยกเคลื่อนย้ายวัสดุและอุปกรณ์

 รหัสหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา    หมายเหตุ
CC01-1 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้งาน
สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)
18 ชม.    
CC02-1 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้งาน
สำหรับปั้นจั่นเคลื่อนที่ (Mobile Crane)
24 ชม.    
CC03-1 ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ให้สัญญาณและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
(การปฏิบัติงานกับปั้นจั่น 3 หน้าที่)
15 ชม.    
CC04-1 ความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น
(ทบทวนการปฏิบัติงานทุกๆ 2 ปี ตามกฏหมายกำหนด)
6 ชม.    
 CC05-1  การวางแผนการยกสำหรับงานหนักและขนาดใหญ่
(Heavy Lift Plan)
 12 ชม.    
CC06-1 พื้นฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก
(Basic Rigging Inspection for Engineer & Safety Officer)
12 ชม.    
         

หมายเหตุ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: สายด่วน 087-841-3399, ไลน์ไอดี: honor.training

quotation 31**************************************

หมวดหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและวัตถุอันตราย
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องสารเคมีและวัตถุอันตราย

 รหัสหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา    หมายเหตุ
CD01-1 ความปลอดภัยในการทำงานในการป้องกันอันตรายจากรังสี 6 ชม.    
CD02-1 ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย สำหรับพนักงานปฏิบัติการ 6 ชม.    
CD03-1 การจัดการสารเคมีอันตราย สำหรับหัวหน้างาน 6 ชม.    
CD04-1 การควบคุมสารเคมีหกรั่วไหล สำหรับทีมฉุกเฉิน 6 ชม.    
         

หมายเหตุ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: สายด่วน 087-841-3399, ไลน์ไอดี: honor.training

quotation 31**************************************

หมวดหลักสูตร เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า, รถยก และเครื่องจักร

 รหัสหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา    หมายเหตุ
CE01-1 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 6 ชม.    
CE02-1 การขับขี่รถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 6 ชม.    
CE03-1 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร 6 ชม.    
 CE04-1 ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ [ทบทวน 6 ชม.]   6 ชม.    
CE04-2 ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ [4 หน้าที่] 24 ชม.    
         

หมายเหตุ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: สายด่วน 087-841-3399, ไลน์ไอดี: honor.training

quotation 31**************************************

หมวดหลักสูตร การติดตั้ง ตรวจสอบงานนั่งร้าน และการทำงานบนที่สูง
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งนั่งร้านและปฏิบัติงานบนที่สูง

 รหัสหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา    หมายเหตุ
CF01-1 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 6 ชม.    
CF02-1 การทำงานบนที่สูงและการช่วยเหลือ 6 ชม.    
         

หมายเหตุ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: สายด่วน 087-841-3399, ไลน์ไอดี: honor.training

quotation 31**************************************