logo welding 12
coming soon 1

 

 การจำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างเชื่อมฯ
> จำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และกำนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
> จำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และกำนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างเชื่อมทิก
> จำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และกำนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างเชื่อมแม็ก

 Skill Level

 กระบวนการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

Lincense Procedure