ตารางหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีงานเชื่อมและการตรวจสอบ
[ประเภท In-house]

Course ITหมวดหลักสูตร เทคโนโลยีงานเชื่อมและประกอบ
กลุ่มเป้าหมาย: ช่างประกอบงานเชื่อม, ผู้ช่วยช่างเชื่อม

 รหัสหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา   หมายเหตุ
BB01-1 พื้นฐานการตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 6 ชม.
BB02-1 การพัฒนาทักษะช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 12 ชม.  อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร
BB11-1 พื้นฐานการเป็นผู้ช่วยช่างประกอบ [Fitter] 6 ชม. ,,
BB12-1 การพัฒนาทักษะผู้ช่วยช่างประกอบ [การร่างวัด ตัด เจาะ] 12 ชม. ,,
BB13-1 การพัฒนาทักษะการเป็นช่างประกอบ [การร่างวัด ตัด เจาะ] 12 ชม. ,,
BB14-1 การพัฒนาทักษะการเป็นช่างประกอบท่อ 12 ชม. ,,
BB15-1 การพัฒนาทักษะการเป็นช่างประกอบโครงสร้าง 12 ชม. ,,
BB21-1 การบัดกรีแข็ง [ท่อทองแดง] 6 ชม.
 BB31-1  การพัฒนาทักษะช่างเชื่อม (งานเชื่อมไฟฟ้าและตัดโลหะด้วยแก๊ส)  12 ชม.
BB41-1 เทคนิคการเชื่อมซ่อมบำรุง 12 ชม.    
         

quotation 31


 หมวดหลักสูตร การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (MMA)
กลุ่มเป้าหมาย: ช่างเชื่อมซ่อมบำรุง, ช่างเชื่อมก่อสร้าง, ช่างเชื่อมไลน์ผลิต, ช่างประกอบงานเชื่อม

 รหัสหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา   หมายเหตุ
BC01-1 พื้นฐานการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (6 ชม.) 6 ชม.  
BC02-1 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (มาตรฐาน 12 ชม.) 12 ชม.  
BC03-1 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (มาตรฐาน 18 ชม.) 18 ชม.  
BC04-1 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่ (30 ชม.) 30 ชม.   อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 
BC05-1 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ [งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก] 12 ชม.    ,,
BC06-1 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ [งานเชื่อมท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง] 12 ชม.    ,,
 BC11-1  การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1
[สอดคล้อง ISO 9606-1 & มาตรฐานฝีมือแรงงาน]
 12 ชม. new 2
BC12-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 2
[สอดคล้อง ISO 9606-1 & มาตรฐานฝีมือแรงงาน]
12 ชม. new 2
BC13-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 3
[สอดคล้อง ISO 9606-1 & มาตรฐานฝีมือแรงงาน]
12 ชม. new 2
       

quotation 31


หมวดหลักสูตร การเชื่อมทิก (TIG)
กลุ่มเป้าหมาย: ช่างเชื่อมซ่อมบำรุง, ช่างเชื่อมก่อสร้าง, ช่างเชื่อมไลน์ผลิต, ช่างประกอบงานเชื่อม

 รหัสหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา   หมายเหตุ
BD01-1 การเชื่อมทิกเบื้องต้น (6 ชม.) 6 ชม.
BD01-2 พื้นฐานการเชื่อมทิก (12 ชม.) 12 ชม.    
BD02-1 การเชื่อมทิก [เหล็กกล้าคาร์บอน] 12 ชม.    
BD03-1 การเชื่อมทิก [เหล็กกล้าไร้สนิม] 18 ชม.   อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 
BD03-2 การเชื่อมทิก [เหล็กกล้าไร้สนิม] 12 ชม.  ,,
BD04-1 การเชื่อมทิก [อลูมิเนียม] 18 ชม.    ,,
BD05-1 การเชื่อมทิก สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่ (30 ชม.) 18 ชม. ,, 
DB11-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมทิก ระดับ 1
[สอดคล้อง ISO 9606-1 & มาตรฐานฝีมือแรงงาน]
12 ชม. new 2  
DB12-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมทิก ระดับ 2
[สอดคล้อง ISO 9606-1 & มาตรฐานฝีมือแรงงาน]
12 ชม. new 2  
DB13-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมทิก ระดับ 3
[สอดคล้อง ISO 9606-1 & มาตรฐานฝีมือแรงงาน]
12 ชม. new 2  
DB21-1 การพัฒนาทักษะการเชื่อมท่อเหล็กกล้าคาร์บอน
[5G, 6G: TIG - MMA หรือ TIG - MAG]
12 ชม.   อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 
       

quotation 31


 หมวดหลักสูตร การเชื่อมแม็ก (MAG)
กลุ่มเป้าหมาย: ช่างเชื่อมซ่อมบำรุง, ช่างเชื่อมก่อสร้าง, ช่างเชื่อมไลน์ผลิต, ช่างประกอบงานเชื่อม

 รหัสหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา   หมายเหตุ
BE01-1 พื้นฐานการเชื่อมมิก/แม็ก [MIG/MAG] 6 ชม.
BE02-1 การเชื่อมแม็ก [งานเชื่อมเหล็กบาง] 12 ชม.
BE03-1 การเชื่อมแม็ก [งานเชื่อมเหล็กหนา] 18 ชม.  
 BE04-1  การเชื่อมแม็ก สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่ (30 ชม.)  30 ชม.   อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 
BE11-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1
[สอดคล้อง ISO 9606-1 & มาตรฐานฝีมือแรงงาน]
12 ชม. new 2
BE12-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2
[สอดคล้อง ISO 9606-1 & มาตรฐานฝีมือแรงงาน]
12 ชม. new 2
BE13-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
[สอดคล้อง ISO 9606-1 & มาตรฐานฝีมือแรงงาน]
12 ชม. new 2
       

quotation 31


หมวดหลักสูตร ความปลอดภัยในงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
กลุ่มเป้าหมาย: วิศวกรเชื่อม, ผู้ควบคุมงานเชื่อม, ช่างเชื่อมซ่อมบำรุง, ช่างเชื่อมก่อสร้าง, ช่างเชื่อมไลน์ผลิต, ช่างประกอบงานเชื่อม, ผู้ช่วยช่างเชื่อม, ผู้เฝ้าระวังไฟ, จป.ทุกระดับ

 รหัสหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา   หมายเหตุ
BF01-1 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าและตัดโลหะด้วยแก๊ส
(Arc Welding & Gas Cutting Safety)
6 ชม.
BF02-1 การจัดการความปลอดภัยในงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
(Hot Work Safety Management)
6 ชม.
BF03-1 ผู้เฝ้าระวังไฟ และการควบคุมงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
(Fire Watch Man and Hot Work Control)
6 ชม.
       

หมายเหตุ (ข้อกฏหมาย)
          ตามกฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564
                  ข้อ 13 ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ หรือเครื่องจักรชนิดอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้งานได้โดยสภาพ นายจ้างต้องใช้ลูกจ้าง
ซึ่งผ่านการอบรมเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของเครื่องจักรนั้น โดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรแต่ละประเภท

quotation 31


หมวดหลักสูตร การตรวจสอบงานเชื่อม
กลุ่มเป้าหมาย: วิศวกรเชื่อม, ผู้ตรวจสอบงานเชื่อม, ผู้ควบคุมงานเชื่อม

 รหัสหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา   หมายเหตุ
BG01-1 พื้นฐานการตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสายตา
(Visual Testing : VT)
18 ชม. new 2
BG02-1 การทดสอบด้วยแรงดัน
(Pressure Testing)
6 ชม.   อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร  
       

quotation 31